Nejčastější dotazy lékařů. Co se jak dělá?

13.1. 2023 – Ing. Lukáš Musil et al., AIS

Časté dotazy se kterými si lékaři nevědí rady. Co se jak dělá? Kde najdeme požadovanou funkci? Přinášíme Vám výběr z nejčastěji řešených otázek našeho helpdesku. FAQ.

Otázky pro lékaře

Jak se pracuje s registry pacientů

 1. Program obsahuje centrální registr pacientů.
 2. Pacienti z centrálního registru jsou dostupni lékaři, který je má v některém ze svých registrů (pravidelné péči, nepravidelné péči nebo archivu).
 3. Přesně řečeno – když vstoupíte do programu a přihlásíte se jako určitý uživatel, nastaví se “Váš” detail lékaře i oddělení (nastavené v detailu). Tím je určen seznam pacientů, který se nabídne po F3 nebo po “Další”.
 4. Při zaevidování nového pacienta buď vyplníte jeho údaje (program ho nezná) nebo jej pouze připojíte (pacient je již v programu zaevidován v jiném oddělení). V obrazovce Karty (uprostřed vpravo) naleznete položku “Péče” – zde nezapomeňte nastavit, do kterého registru/péče pacient patří.
 5. Výběr pacienta (po F3) můžete provádět buď ze všech pacientů vašeho oddělení nebo z některého z registrů. V tom případě v horní části obrazovky nahraďte volbu “všichni pacienti” jinou, vhodnější – např. “pravidelná péče”.

Jak změnit hromadně pojišťovnu u pacientů

 1. V hlavním menu klepněte na “Servis pojišťovny”
 2. Vyberte funkci “Hromadná změna pojišťovny”
 3. Nastavte původní a nový kód pojišťovny a rozhodněte se, jak naložit s registracemi a dosud nevykázanými výkony u původní pojišťovny.
 4. Klepněte na “Provést změnu”

Jak aktivovat vykazování registrací pojišťovnám

 1. V hlavním menu klepněte na “Nastavení”
 2. Vyberte funkci “Definice uživatelů”.
 3. Vyberte uživatele a příslušnou parafu.
 4. Zaškrtávátko, označené “Dávky nově registrovaných pacientů”, označte tak, aby zaškrtnutí bylo v bílém poli. Je-li zaškrtnuto v šedém poli, 2x na něj klepněte.
 5. Potvrďte změnu. Aktivovat registrace lze jen u odborností 001, 002, 014 a 603, u ostatních odborností nemá žádný účinek.

Jak zaregistrovat pacienta

 1. Přejděte do Karty.
 2. Klepněte na datum registrace nebo tlačítko “NR” a vyplňte dialog.
 3. Potvrďte volbu.

Hromadná registrace pacientů

 1. V hlavním menu klepněte na “Přehledy pacientů”.
 2. Vyberte položku “Pravidelně léčení” a vyberte skupinu pacientů, které se má registrace týkat. Potvrďte volbu.
 3. Objeví se dialog pro hromadnou registraci.

Přehled registrací – jak zkontrolovat, které registrace se vykáží

 1. V hlavním menu klepněte na “Kapitace”
 2. Vyberte funkci “Přehled a úprava registrací pacientů”.

Jak porovnat seznam registrovaných pacientů se seznamem pojišťovny

 1. V hlavním menu klepněte na “Kapitace”
 2. Vyberte položku Kontroly registrací pacientů
 3. Aktivujte funkci “Seznam registrovaných pacientů od pojišťovny”.

Jak hromadně přeregistrovat pacienty k jinému lékaři v zařízení

 1. V hlavním menu klepněte na “Kapitace”
 2. Vyberte funkci “Hromadná přeregistrace pacientů”.

Jak ukončit registraci pacienta

 1. Přejděte do Karty.
 2. Klepněte na tlačítko “!” a vyplňte dialog.
 3. Potvrďte volbu.

Jak zkopírovat do dnešního dekursu starší zápis (nebo jeho část)

 1. Nalistujte zápis v Dekursu, který chcete zkopírovat
 2. Označte požadovanou část zápisu(text označujte od konce) nebo celý (Cltr+A)
 3. Stiskněte Ctrl+C
 4. Nalistujte dnešní (cílový) záznam.
 5. Pokud není odemčen (zámeček je zelený), odemkněte jej (klepnutím na zámeček)
 6. Stiskněte Ctrl+V
 7. Odsouhlaste vložení “strukturovaně jako sekce”
 8. Pokud cílový záznam nebude prázdný, existující sekce budou doplněny o text vkládaného zápisu
 9. Upravte výsledný text dle potřeby

Jak vytisknout obsah jednoho nebo více dekurzů v programu AIS

Tisk textu z jednoho záznamu dekursu :

 1. Nalistujte první zápis v záznamu Dekurzu, který Vás zajímá
 2. Označte blok textu, který chcete tisknout (Ctrl+A označí celý zápis)
 3. Klepnutím na “Tisk” blok vytisknete

Tisk textu z více záznamů dekursu jako bloku textu :

 1. Sestavení textu k tisku
  • Nalistujte první zápis v záznamu Dekurzu, který Vás zajímá
  • Označte blok textu, který chcete tisknout (Ctrl+Shift+A označí celý zápis)
  • Stiskněte Ctrl+Shift+U k uložení záznamu jako bloku
  • Přejděte na další záznam a postup opakujte, dokud nevyberete všechny požadované
 2. Tisk sestaveného textu jako lékařské zprávy nebo žádanky
  • Aktivujte tisk lékařské zprávy nebo žádanky
  • Klepněte myší na “Vložit bloky do textu”.
  • Je-li to třeba, upravte text
  • Aktivujte tisk

Jak vytisknout obsah jednoho nebo více dekurzů mimo program AIS

 1. Spusťte program WORDPAD (Start, Programy, Příslušenství, …)
 2. Přejděte zpět do programu AIS
 3. Odemkněte záznam Dekurzu, který Vás zajímá
 4. Označte blok v záznamu Dekurzu, který Vás zajímá
 5. Stiskněte Ctrl+C
 6. Přejděte do programu WordPad
 7. Nastavte kurzor na místo, kam se má záznam dekurzu v programu WordPad vložit
 8. Stiskněte Ctrl+V
 9. Pro vložení dalšího dekurzu pokračujte dle 2, jinak dle 10
 10. Upravte výsledný text pro tisk
 11. Vložte formulář do tiskárny a tiskněte
 12. Ukončete program WORDPAD (Start, Programy, Příslušenství, …)

Jak vytisknout další recept, pokud byl již uzavřen dialog s recepty

 1. Vyvolejte znovu dialog s recepty (Ctrl-F3)
 2. Zobrazí se všechny již vytištěné léky
 3. Přidejte další léky, ale staré nemažte
 4. Léky, které nechcete znovu tisknout, odznačte kliknutím na šipku vedle nich
 5. Stiskněte tlačítko Tisknout, aby se vytiskly všechny označené léky
 6. Dialog se zavře a budete dotázání zda chcete smazat nevybrané léky
 7. Zvolte Ne

Jak nastavit správně parametry vyúčtování

 1. Nastavte parametry zařízení.

  Důležitými jsou IČO, Registrace, Bankovní účty (přepisují se do faktur) a Číslování faktur.

 2. Nastavte parametry lékaře.

  Důležitými položkami jsou Zařízení (ZZ, kam lékař patří), Úroveň vyúčtování (koho může vyúčtovat) a Má smlouvu s pojišťovnou (zda může vykazovat).

 3. Nastavte správně podrobnosti (detaily) lékaře :
  • Odbornost určuje, do kterého výdajového fondu se kódy zapsané pro tento detail (parafu) lékaře zařadí
  • IČP musí mít minimálně pět prvních číslic shodných s IČZ příslušného výdajového fondu.
  • Dávky nově registrovaných pacientů – zatržení umožní registrovat pacienty a vykazovat nové na disketě i odbornostem, které nejsou zahrnuty v kapitačním fondu – vytvořeno pro potřeby odb. 603.
  • Návštěvní služba – pro každé čtvrtletí nastavte parametry, i kdyby tam mělo být nastaveno u všech pojišťoven “Neúčtovat”.
 4. Nastavte detailně vlastnosti výdajového fondu, resp. fondů.
  • Důležité je, aby pro každý fond existovala definice pro kvartál, za který hodláte účtovat – nachází se v okně Detaily fondu.
  • Důležité rovněž je, aby pro každou pojišťovnu (kromě zrušených) existoval právě jeden řádek definice v okně Detaily fondu.
  • Nejdůležitějšími údaji jsou IČZ, Hodnota bodu, Výše úvazku (hod./den), Režim úvazku (kal./prac.), Splatnost (ve dnech), Typ dne splatnosti (kal./prac.), Kapitační paušál, Výše zálohy (za kvartál), Fakturovat, Odbornosti (pro přiřazení detailů lékařů fondům) a Typ fondu.
  • Věnujte zvýšenou pozornost tomu, pro který fond, zdrav. zařízení, druh připojištění a kvartál výše uvedené parametry zadáváte.
 5. Nezapomeňte zkontrolovat adresář pojišťoven.

  Nejdůležitějšími údaji jsou Kód (definice pro Vaši potřebu) a Cíl. kód (kódy existujících ZP).

  Do faktur se přepisují IČO, Název, Ulice, Obec a PSČ.

  Nastavením Zrušena na Ano se pojišťovna nebude nikde nabízet vyjma výsledků.

 6. Ke snížení chybovosti napomáhají definice nastavení.
  • Nastavení frekvenčního omezení, omezení dle věku a neslučitelné údaje. Kontroly se vždy provedou při opouštění řádku v pojišťovně, lze je vyvolat i v obrazovce Pojišťovny.
  • Sestavení skupin kódů, předdefinovaných kódů a rozšířených definice pro zrychlení práci uživatele a minimalizace chyb.

Jak provést opravné vyúčtování

 1. Přesuňte data z historie do aktuálního stavu – tak umožníte jejich opakované vyúčtování:
  • Funkce Přesun výkonů z historie (Servis Pojišťovny) – uvážlivě volte období, uživatele a pojišťovnu, pro kterou chcete přesun provést. Převede všechny výkony pacientů z historie do akt. stavu za zvolené období dle nastavených parametrů.
   Protože lze zvolit pojišťovnu/všechny pojišťovny, uživatele/celé oddělení/celé zařízení, je parametry nutno volit s rozmyslem.
  • Funkce Doklady (Servis Pojišťovny) umožňuje vybírat doklady, zobrazit je a přesouvat kódy z historie.
  • Funkce Seznam kódů pacienta (Pojišťovna) umožňuje zobrazit kódy pacienta a přesunout vybrané z historie.
 2. Odstraňte příčiny, které způsobily vyřazení dokladů.
 3. Proveďte vyúčtování pojišťovnám pro inkriminované období:
  • Věnujte pozornost rámečku Do vyúčtování se nezahrne. Zde z prvních čtyř položek zatrhněte všechny, které nechcete účtovat.
  • V rámečku Charakter zaškrtněte Opravné, čímž vyúčtování označíte jako opravné.
  • V ostatních bodech postupujte stejně jako při řádném vyúčtování.

Jak postupovat, když se nepovede přístup na portál :

 1. Pokud se nehlásí portál, zkontrolujte připojení k internetu a zkuste odeslání dávky znovu.
 2. Pokud se nedaří vybrat certifikát nebo jste opakovaně neúspěšní, dokončete vyúčtování jako ostré.
 3. Pokud nešlo vybrat certifikát, ukončete program AIS a nainstalujte podporu pro portály znovu.
 4. Spusťte funkci Opakovaný výstup dávky (Servis Pojišťovny).
 5. Vyberte vhodné období (předvoleno je poslední vyúčtování).
 6. Vyberte “Výstup na portály”.
 7. Vyberte, co potřebujete poslat a zopakujte pokus.
 8. Program Vám umožní zápis dávky na disketu a tisk průvodního listu.
 9. Pokud potřebujete i fakturu, vytisknete ji pomocí funkce Seznam Faktur (hlavní menu, “Servis pojišťovny”, “Faktury, vystavené zdravotním pojišťovnám”).

Jak vytvořit znovu disketu namísto nečitelné:

 1. Spusťte funkci Opakovaný výstup dávky (Servis Pojišťovny).
 2. Dle data vyberte vhodné období.
 3. Vyberte vhodnou dávku (kapitační / výkonovou) a potvrďte.
 4. Program Vám umožní zápis dávky na disketu a tisk průvodního listu.
 5. Pokud potřebujete i fakturu, vytisknete ji pomocí funkce Seznam Faktur (hlavní menu, Nastavení, Přehled faktur).

V receptu se netiskne kód pojišťovny do okénka

 1. Vložte alespoň jeden lék.
 2. Klikněte na záložku “Rcp. č.1” a zjistíte, že máte nastaven typ receptu VZP.
 3. Změňte typ formuláře receptu.

Změna formuláře receptu a nastavení tisku

 1. Vložte alespoň jeden lék do seznamu receptů.
 2. Klikněte na záložku “Rcp. č.1”.
 3. Nastavte formulář, který se nejvíce podobá vašemu.
 4. Proveďte testovací tisk.
 5. Podle výsledku tisku nastavte posunutí receptu.
 6. Vytiskněte recept a postup opakujte, dokud výsledek není uspokojivý.

Lékařská zpráva – tiskárna tiskne zápatí na další stránku

 1. V dekurzu vyvolejte formulář lékařské zprávy.
 2. Klepněte na tlačítko “Okraje tisku”.
 3. Nastavte větší hodnotu pro dolní okraj. Klepněte na “Ok”.
 4. Proveďte zkušební tisk.
 5. Postup opakujte do dosažení žádaného výsledku.

Jak definovat skupiny kódů (výkonů)

 1. V hlavním menu klikněte na “Číselníky”
 2. V menu formuláře “Číselníky” klepněte na “Nastavení pojišťovny”
 3. Klepněte na Skupiny kódů.

Jak definovat frekvenční omezení

 1. V hlavním menu klikněte na “Číselníky”
 2. V menu formuláře “Číselníky” klepněte na “Nastavení pojišťovny”
 3. Klepněte na Frekvenční omezení.

Jak definovat omezení dle věku

 1. V hlavním menu klikněte na “Číselníky”
 2. V menu formuláře “Číselníky” klepněte na “Nastavení pojišťovny”
 3. Klepněte na Výkony – omezení dle věku.
 4. Pro usnadnění práce je možné definovat automatickou změnu kódu dle věku, a to pomocí položky Výkony – omezení dle věku ve stejném menu.

Jak dosáhnout zobrazení termínu poslední prev. prohlídky

 1. V hlavním menu klikněte na “Číselníky”.
 2. V menu formuláře “Číselníky” klepněte na “Nastavení pojišťovny”.
 3. Klepněte na Rozšíření definic výkonů.
 4. Pokud neexistuje žádný profil, vytvořte jej a pojmenujte např. “Preventivní prohlídky”.
 5. Klepněte na “Změna definice profilu” nebo stiskněte F3.
 6. Vložte jeden nebo více kódů, popř. uveďte diagnózu (bude se automaticky vkládat v Pojišťovně).
 7. Označte všechny vložené kódy (sloupec “V”) mezerníkem nebo myší.
 8. Klepněte na “Potvrdit”.

Jak zvětšit písmo v Dekursu

 1. V Dekurzu klepněte na ikonu kladívko (na liště pod údaji pacienta nejvíce vpravo).

Jak zobrazit výsledky – nic se nezobrazuje

Nastavení segmentů péče

 1. V hlavním menu klepněte na “Nastavení”
 2. Vyberte “Definice fondů”, “Dle fondů”
 3. Pro každý segment péče (vlevo nahoře) zkopírujte nastavení do současného kvartálu (tlačítko “zkopírovat do” vpravo uprostřed).

Jak aktivovat zápis IČP žadatele a data žádosti při vkládání výkonu do Pojišťovny

 1. V hlavním menu klepněte na “Nastavení”
 2. Vyberte “Nastavení pro oddělení”
 3. Nastavte položku “Editace Pojišťovny” na “specialista”. Více informací naleznete zde.

Jak aktivovat zápis lokalizace při vkládání výkonu a stomatologického výrobku do Pojišťovny

 1. V hlavním menu klepněte na “Nastavení”
 2. Vyberte “Nastavení pro oddělení”
 3. Nastavte položku “Editace Pojišťovny” na “stomatolog”. Více informací naleznete zde.

Jak se provádí záloha dat

 1. Funkci naleznete v hlavním menu klepnutím na položku “Soubor”.
 2. Klepnutím na “Záloha dat” otevřete okno pro zálohování.
 3. Nebudete-li nic měnit, záložní soubor se uloží na C:\.
 4. Pokud cílovou cestu změníte, při příštím zálohování Vám bude nabídnuta změněná cesta.

Jak zrychlit tisk na tiskárně (kvalita tisku, ovladač)

Zrychlení tisku

 1. Nejprve je třeba vyvolat dialog s vlastnostmi tiskárny.
 2. Zvolte záložku “Obecné” a klepněte na “Předvolby tisku”:
  • u inkoustových tiskáren již lze nastavit kvalitu tisku
  • u ostatních tiskáren klepněte na záložku “Papír a kvalita” a na tlačítko “Upřesnit”.
 3. Nyní nastavte co nejnižší kvalitu (koncept, resp. nejnižší rozlišení obrázku)
 4. Potvrďte změny.

Zprovoznění tisku – tiskárna netiskne správně

 1. Zkontrolujte připojení k počítači.
 2. Zkontrolujte, že k tisku užíváte správný ovladač – pro tiskárny řady Epson doporučujeme z možných ovladačů ovladač s “Scalable fonts” (např. pro LQ570), pokud existuje.
Časté dotazy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.